*-*زندگي*-* *-* ميگذره اما به سختي*-* تو را من چشم در راهم